18.6.2024 Tanja Keskitalo
Kuvat: Paula Nikula

Digitaalinen tapahtumamuotoilu osana ammattikorkeakoulu-opintoja: Opiskelijalähtöinen oppiminen 3D-mallintamisessa

Digitaalisen teknologian kehittyessä yhä useammat koulutusohjelmat sisältävät käytännönläheisiä kursseja, jotka valmistavat opiskelijoita nykyajan työelämän vaatimuksiin. Esimerkkinä tästä on kolmannen vuoden restonomiopiskelija Paula Nikulan osallistuminen Digitaalinen tapahtumamuotoilu -hankkeen koulutuskokonaisuuteen, joka tarjoaa LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille osaamista 3D-mallintamisessa. ”Olen itse suuntautunut matkailu- ja tapahtumaliiketoimintaan, ja koulutukseen osallistuminen tarjosi mahdollisuuden syventää osaamistani tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.” Koulutuksen käytännönläheisyys ja suora linkki hänen tulevaan ammattialaansa houkuttelivat osallistumaan hänelle vapaavalintaiseen opintojaksoon.

Digitaalisen tapahtumamuotoilun koulutuskokonaisuus opiskelijoille keskittyy yrittäjien tarjottavan kokonaisuuden tavoin 3D-mallintamiseen sisältäen mm. virtuaalisten kalusteiden sijoittelua tilakuviin. Opiskelijat pääsevät lisäksi konkreettisesti mittaamaan itse tiloja. Kevään 2024 kurssin aikana suoritettiin projektityö, jossa mallinnettiin paikallisia ravintola- tai tapahtumatiloja ryhmissä. Syksyn kokonaisuuksissa tullaan hyödyntämään Lahden kampuksen tiloja. ”Mahdollisuus soveltaa 3D-mallinnustaitoja suoraan oikeissa yrityksissä oli hienoa. On aina palkitsevampaa ja opettavaisempaa luoda jotain konkreettista, ja jotain sellaista, jota yritykset voivat todella hyödyntää liiketoiminnassaan”, kiittää Nikula.

Nikula uskoo, että kurssin kautta saadut taidot tulevat olemaan hyödyllisiä hänen urallaan tapahtuma-alalla, erityisesti messujen ja tapahtumien visualisoinnissa. Myös aktiivinen osallistuminen auttoi häntä saavuttamaan henkilökohtaisia oppimistavoitteitaan. ”Olen työskennellyt jo jonkin verran messutapahtumissa, ja näiden parissa työskentelemisessä 3D-mallintaminen on erittäin arvokas taito. Olen myös harjoitellut vapaa-ajalla esimerkiksi oman asunnon mallintamista, vahvistaen ja syventäen osaamistani sekä rohkaisen siihen myös muita. Opitun jatkuva soveltaminen käytäntöön on mielestäni keskeistä meidän opiskelijoiden valmistautuessa työelämän vaatimuksiin, sekä löytämään omat erottautumistekijät työnhaussa.”

Paula Nikula onkin hyvä esimerkki siitä, miten teknologian ja käytännön soveltamisen yhdistäminen opetuksessa voi tarjota opiskelijoille merkittäviä etuja heidän tulevaisuuden urapoluillaan: ”On hienoa, että hankkeiden kautta nousee koulutuskokonaisuuksia, jotka vastaavat työelämän muuttuvia vaatimuksia, ja tarjoavat meille opiskelijoille välineitä menestykseen niin opintojen aikana kuin niiden jälkeenkin.”

Nikulan kokemus Digitaalisesta tapahtumamuotoilusta korostaa käytännön taitojen ja proaktiivisen oppimisasenteen merkitystä. ”Minulle kurssi antoi paitsi teknisiä taitoja myös arvokasta ymmärrystä siitä, miten digitaaliset työkalut voivat parantaa tapahtumien suunnittelua ja toteutusta. Toivon, että mahdollisimmat monet yrityksetkin osallistuivat syksyn koulutuksiin juuri tästä näkökulmasta”, Nikula suosittelee osallistumista päättäen: ”Vaikka kurssi kuulostaisi ensikuulemalta haastavalta, ammattitaitoiset kouluttajat ovat koko ajan läsnä harjoitteissa, motivoiden kehittämään opittua käytäntöön.”